هدف ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. هدف ما
هدف مجموعه ما این است که از دسترس بودن (دسترسی) و مقرون به صرفه بودن غذاهای اساسی و مواد غذایی در سراسر بازار جهانی اطمینان حاصل گردد. ما زنجیره تامین کشاورزی پایدار را ایجاد می کنیم و برای کشاورزان و مصرف کنندگان ارزش (افزوده) ایجاد می کنیم.
فهرست