مهندسی خرید

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مهندسی خرید
خرید از اصلی ترین فعّالیتهای شرکت هايی، با رسالت تامين و تداركات است؛که سهم قابل توجّهی از وزن مالی را به خود اختصاص می دهد.بهبود شاخصهای هزينه اي، زمانی وکیفی برای اين بخش بسيار حائز اهمیّت می باشد. گسترش فعّاليتهاي صنعتی و اهمّيت تامين و تداركات صنايع، بررسيهای فنّی كلّيه اقلام، تا اخذ تاييديه های كيفی را ضروری و اجتناب ناپذير  ساخته است.
امروزه با توسعه صنايع و مصنوعات بشری، خريد جايگاه تخصّصی تری دارد؛ به گونه ای كه متخصّصين آن بايد بتوانند به زبان صنعت و همچنين زبان بازار آشنا باشند. هرچند كدگزاری ها و شماره فنی های هر قطعه يا كالا راه را برای تامين سهل تر نموده، امّا همين مساله موجب عدم رقابت پذيری و چانه زنی برای مصرف كننده شده است؛ به طوری كه انحصار را برای توليد كننده و اجبار خريد را براي  مصرف كننده رقم زده است. در كنار اين امر وجود كالاهای غير اصلی و مشابه كالای اصلی و همچنين اضافه شدن تحريم های كشور، كار تامين را سخت تر و پيچيده تر كرده است. براي مواجهه با اين مسائل لزوم تشكيل واحد مهندسي خريد با مهندسين مجرب  برای تمامی تدارك كنندگان شركتها و سازمانهای صنعتی لازم و واجب شده است. شركت شرکت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا به دليل آشنایی به اصول و فنون بازرگانی و همزمان تسلط به اطلاعات فنی و مبانی طراحی تجهیزات و با استفاده از ابزارهای نرم افزاری سهم به سزايی در بهبود شاخص های زمان، كيفيت و قيمت كالا ايفا می نمایند.
اهم فعاليتها و توانمنديهای اين واحد عبارتند از:
 • ايجاد پل ارتباطی بين كلّيه دپارتمانهای سازمان با حوزهء کارفرما
 • تطبيق مشخّصات فنّي كلّيه درخواستهای واصله با استانداردهای خريد، بازار و سازمان
 • تجزيه و تحليل اطّلاعات كسب شده از وضعيت بازار و ارائه مشاوره
 • شفّاف سازی فنّی موثر برای هر آيتم-درخواست در قالب تهيه RFQ  و RFP
 • بررسی و تكميل مستندات فنّی و تدوین ITP و الگوی استعلام
 • بررسی و آناليز فنّی و اقتصادی هر آیتم-درخواست‌ در قالب TBE و CBE و تعيين مدّت زمان استاندارد و بودجه هر پروژه
 • تحويل درخواست‌هاي كارفرما و تقبّل مسئوليت كامل بودن آن (به طريقي كه درخواست حاوي كليه پيوست‌هاي تعهّد شده اعم از نمونه و نقشه و غيره باشد.
 • آناليز بهاء تخميني اقلام در كلّيه مكانيزم‌های تأمين (فرموله کردن فاکتورهای متغیر منتهی بر قیمت تمام شده
 • تدوين پروژه‌های تأمين و ارجاع طولی به واحدهايی پيرو
 • تعيين مدّت زمان استعلام، تعيين حدود قيمت، تعيين مدّت زمان پيش‌بينی شده جهت اتمام پروژه، تعيين نحوه كنترل و روند مربوطه، بودجه‌بندی پروژه، تعيين محل و شهر اقدام و غيره
 • تعامل با ساير واحدها جهت تهيّه نقشه‌ها، پيوست‌های فنی، برنامه‌های تست و بازرسی و غيره
 • تعامل با ساير واحدها جهت رصد فضای بازار و محتوای تأمين‌كنندگان و پيمانكاران
 • تحويل درخواست‌های كارفرما و تقبّل مسئوليت شفّافيت آن
 • ایجاد پل ارتباطی فنی با تامین کنندگان
 • طراحی کردن بهینه فرآند خرید بر اساس محدودیت های مالی و زمانی
 • مذاکرات همزمان فنی/بازرگانی(هماهنگی مستمر با سازندگان و ذینفعان
 • حصول اطمینان از تحویل تجهیزات و خدمات بر اساس مشخصات فنی
 • تغیرات فنی معمول در حین اجرا
فهرست