خرید داخلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. خرید داخلی
به دليل وجود قدمت و نبود فرصت كافی برای بازسازی تجهيزات و ادوات، در بسیاری ازصنایع تولیدی کشور، با وجود برنامه ريزی نگهداشت و تعميرات، این صنایع با خرابی های خارج از برنامه مواجه مي شونداين مساله موجب نیاز به كالاها و قطعات به صورت اضطراری و فوق اضطراری ميگردد. مسئوليت تامين كالاهای عمومی، اضطراری و فوق اضطراری از داخل کشور برعهده واحد خريد داخلی است.
اهمیّت فرآیندهای خرید داخلی از آنجا ناشی می شود که خرید در رابطه مستمر ودائمی با تمامی بخشهای سازمان از جمله  مالی ، انبارداری، تولید، تعمیر و نگهداری، طراحی و تحقیق و توسعه، مهندسی و … بوده، و ميتوان اذعان كرد به تمامی ارکان سازمان متصل است. چنین ارتباطي هنگامی اهمّیت خود را بیشتر نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی با بسیاری از مراکز خارج از سازمان را نیز ایفا می کند. علاوه بر این، فرآیندهای بسیاری نیز درواحدهای مجری پروژه ها، به وسیله فرآیند خرید به یکدیگر پیوند می خورند.
اين بخش كه جزء اوّلين واحدهای شكل گرفته در شرکت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا بوده علاوه بر مسئوليتهای مذكور رسالت تامين از نمايندگی و يا دفاتر شركتهای خارجی در ايران، را نیز بر عهده دارد. كليّه عمليّات مرتبط با تعميرات و گارانتی نيز بر عهده اين واحد می باشد.
اهمّ توانمنديها و فعّاليتهای اين واحد به شرح زير است:
  • تامين اقلام كمياب و ناياب و تحريمي از فروشندگان، سازندگان و STOCKIST های داخلی
  • اهتمام به خريد از نمايندگی ها و تأمين كنندگان رسمی در ايران
  • تجمیع اقلام و دستگاه های خريداری شده در انبار تا عمليات بازرسی و كنترل كيفيّت اقلام
  • مديريت بسته بندی كالا
  • تامين اقلام اضطراری وفوق اضطراري دركوتاهترين زمان
  • پيگيری مفاد قراردادهای داخلی
فهرست