خرید خارجی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. خرید خارجی
يكي از بخشهای دارای اهمّيت  شرکتهایی با رسالت تامين و تداركات، واحد تامين خارج آن است. از آنجا كه عمده تجهيزات صنعتی كشور و برخی از مواد اوليه آن وابسته به شركتهای خارجی است، تداركات آن شامل مواد اوليه، قطعات يدكی و تعامل با صاحبان تكنولوژی نقش تعيين كننده ای در تداوم توليد خواهد داشت.
اهم وظائف و توانمنديهای  اين واحد عبارت است از:
 • شناسایی تامین کنندگان بالفعل و بالقوه و دریافت مشخصات اولیه از آنها و ارسال به واحد AVL جهت ثبت قرارداد
 • استعلام از منابع مجاز
 • اخذ پیشنهادات و دریافت و ارائه در فرم کمسیون معملات تا اخذ تاییده و ارسال سفارشات خرید
 • اخذ پروفرما و مذاکرات بازرگانی
 • انجام امور ثبت سفارش
 • پیگیری و هماهنگی امور مربوط به کارگذارخارجی جهت انجام خرید
 • هماهنگی با شرکت های بیمه
 • هماهنگی با شرکت های حمل و نقل
 • هماهنگی با شرکت های بازرسی و عقد قرارداد
 • مدیریت در سیستم پرداخت ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی
انجام و پیگیری اقدامات مربوط به تهیه اعتبارات
فهرست