ماموریت ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ماموریت ما
رسالت شرکت دنیای فلزات  بازرگانان نوگرا ، تامين و تداركات صنايع بالاخص صنايع معدنی است. ما با تجربيات و دانش متخصصين و همچنين مهندسی مجدد فرآيندها، متناسب با ساختار سياسی اجتماعی منطقه، توانسته ايم در راستای بهينه سازی تامين صنايع گام برداريم. متوازن سازی و صحّت عوامل قيمت، كيفيت، كميت، منابع، مشخصات فنی و زمان تهيه كالا، استفاده از نرم افزارهای يكپارچه، بكار گيری دانش نوين ارزيابی منابع و مديريت ساخت قطعات و تجهيزات، اين سازمان را برای ارائه خدماتی نوين متمايز كرده است.
فهرست