ارزش های ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ارزش های ما
شركت دنیای فلزات بازرگانان نوگرا شركتی است مسئوليت پذير. ما بر اين باوريم که در عرصه خدمات فنی و بازرگانی همواره در حال تكامليم. می دانيم بی عيب نبوده و نيستيم؛ اما معتقديم ميتوان نقاط قابل بهبود را با صداقت، صراحت و صميميت به نقطه قوت سازمان تبديل نمود. در هزار توی عصر جديد، صداقت را تنها راه نجات دانسته و خود را به همه ذی نفعان سازمان اعم از مشتريان، كاركنان، سهامداران، رقبا، مردم، تامين كنندگان، قوانين و محيط زيست jobitel پاسخگو ميدانيم. شفافيت در عرصه خدمت يكی ازپايه های تشكيل دهنده شركت است.

xjobs

فهرست